Vilkår for Frivillige

VILKÅR 2022

1. ALLE FRIVILLIGE PLIKTER Å SETTE SEG INN I REGLEMENTET FØR FESTIVALEN FINNER STED.

1.2 Avtalens bakgrunn og formål

Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom arrangør og medarbeider, med tilhørende ansvar og rettigheter.

Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for medarbeidere og god arrangementsavvikling for arrangør.

1.3 Virkeområde

Avtalen gjelder for Kadetten (arrangement) i tidsperioden festivalen finner sted.

1.4 Definisjoner

1.4.1 Arbeidsinstruks beskriver arbeidsoppgaver og -rutiner, samt ansvar og relevant organisasjonsoppbygging med tilhørende ansvarsoversikt.

1.4.2 Vaktliste gir oversikt over arbeidstid og –sted.

1.4.3 Kontaktliste gir oversikt over relevante kontaktpersoner og deres ansvarsområder, med telefon og e-post.

1.5 Vedlegg/ bakgrunnsdokumenter

Følgende informasjon skal være gitt av arrangør til medarbeider før arbeidsforholdet settes i kraft: vaktliste, arbeidsinstruks, kontaktliste, oversikt over godtgjørelse og retningslinjer for bruk av de ulike typer godtgjørelse..

2. ARRANGØRS ANSVAR OG RETTIGHETER

2.1 Arbeidsgiveransvar

Arrangør plikter å besørge godt arbeidsmiljø, og overholde gjeldende regelverk og retningslinjer innen HMS.

Arrangør kan også stilles ansvarlig for utgifter ved skade som resultat av arbeidet, fortrinnsvis ved forsikringsavtale.

Arrangør står ikke ansvarlig for personlige eiendeler under festivalen. Frivillig er selv ansvarlig om personlige eiendeler blir skadd eller ødelagt.

Frivillig er selv ansvarlig for å stille i klær som tåler tenkt arbeid og vær.

2.2 Godtgjørelse

Arrangør forplikter seg til definert godtgjørelse for frivillig arbeid etter vedlagt oversikt og retningslinjer.

             
3. MEDARBEIDERS ANSVAR OG RETTIGHETER

3.1 Følge gjeldende lovverk og retningslinjer

Herunder norske lover og arrangørs interne lovverk (spesifisert i arbeidsinstruks).

3.2 Følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste

Herunder møte presis til arbeidsøktene. Ved gyldig forfall skal ansvarshavende gis beskjed tidligst mulig.

3.3 Være edru i arbeidsøktene

Medarbeider skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

3.4 Taushetsplikt

Medarbeider plikter å holde hemmelig det hun/han i forbindelse med arbeidsforholdet og arrangementet får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forhold. Uttalelser til pressen skal ikke under noen omstendighet gis på vegne av arrangør.

4. SANKSJONER/ OPPHØR AV AVTALEN

4.1. Arrangørs rettigheter

Dersom medarbeider ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og eventuelt kreve verdi av benyttet godtgjørelse og/ eller dokumenterte utgifter som følge av kontraktsbrudd tilbakebetalt.

4.2. Medarbeiders rettigheter

Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkning. Dokumenterte kostnader som følge av kontraktsbrudd kan søkes tilbakebetalt. Erstatningsansvar vil behandles individuelt av oppdragsgiver.